หน้าหลัก >> กฎหมาย >> พรบ.กองทุนยุติธรรม    
 

      ให้ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมอาจยื่นคำขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงความยุติธรรมในคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอื่นใด ผู้ต้องหา จำเลยในคดีอาญาและผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ